34. yıl
Adana Şube

     
Antalya Şube

     
Diyarbakır Şube

     
Eskişehir Şube

     
İstanbul Şube

     
Mersin Şube

     

 

DİTAV - Vakıf Senedi - Statü Tadili

34

Vakfımızın 28.04. 2001 tarihinde yaptığı 6. Olağan Genel Kurul toplantısında almış olduğu Genel Kurul kararına göre, Ankara 25. Noterliğince düzenlenen 06.02.1990 tarih ve 9102  yevmiye numaralı vakıf senedi aşağıdaki şekilde tadil olmuştur.

 

 

VAKFIN ADI

 

                        MADDE 2- Vakfın Adı “ DİYARBAKIR TANITMA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI”dır.

 

VAKFIN ADI

 

                        MADDE 2- Vakfın Adı “ DİYARBAKIR TANITMA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI”dır.

Kısaltılmış adı “DİTAV”dır.

 

 

 

VAKFIN MERKEZİ

 

MADDE 3- Vakfın Merkezi, Ankara-Akay Cad. No:15/15’dedir. Yetkili mercilerin izni ile Yönetim Kurulunca uygun görülecek illerde Vakıf Şubeleri açılabilir.

 

 

VAKFIN ADRESİ

 

                        MADDE 3- Vakfın Merkezi, Ankara-Çankaya Büklüm Sokak, 47/6’dır.

 

 

 

VAKFIN AMACI

 

MADDE 4- Vakfın mali gücü oranında:       

 

4- Bölgeyi tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtmak, bunun için gerekli yayınlarda bulunmak, amaca yönelik konferanslar, sanat söyleşileri, bölgenin tarihi ve turistik yapısını ortaya koyabilecek sergiler tertip etmek bu konuda daha evvel yayınlanmış eserlerden yararlanmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak,

 

6- Milli Eğitim politikası doğrultusunda bölge sakinlerinden veya vakıf üyelerinden olan , durumları ve çalışmaları ülke açısından takdirle izlenenlere  eğitim, öğretim, sanat, kültür ve bilimsel çalışmaları konusunda her türlü dayanışma ve yardımı sağlamak,

 

7- Bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sermayeyi oluşturmak, gelir sağlamak, yardım amacına yönelik ekonomik işletmeleri bulmak, işletmek ve işlettirmek,

 

 

VAKFIN AMACI

 

MADDE 4- Vakfın mali gücü oranında:       

 

4- Bölgeyi tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtmak, bunun için gerekli yayınlarda bulunmak, amaca yönelik konferanslar, sanat söyleşileri, bölgenin tarihi ve turistik yapısını ortaya koyabilecek sergilere, fuarlara ve festivallere katılmak ve düzenlemek, bu konuda daha önce yayınlanmış eserlerden yararlanmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak,

 

6- Milli Eğitim politikası doğrultusunda bölge sakinlerinden veya vakıf üyelerinden olan , durumları ve çalışmaları ülke açısından takdirle izlenenlere  eğitim, öğretim, sanat, kültür ve bilimsel çalışmaları konusunda her türlü dayanışma ve yardımı sağlamak ve öğrenim bursu vermek,

 

7- Bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sermayeyi oluşturmak, yardım amacına yönelik ekonomik işletmeleri kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, hisse senetleri satın almak, vakfın mal varlığını artırmak amacıyla diğer teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak veya devralmak yoluyla işletmek veya işlettirmek suretiyle gelir sağlamak,

 

VAKFIN GELİRLERİ

 

                        MADDE 6- Vakfın gelirleri şunlardır:

1-    Vakıf üyelerinin ödeyeceği aidatlar,

 

3-  Vakfa ait taşınır veya taşınmaz mal varlıklarının iratları,

 

5-    Vakıf faaliyetlerinden doğan gelirler.

 

VAKFIN GELİRLERİ

 

                        MADDE 6- Vakfın gelirleri şunlardır:

 

1-    Vakıf üyelerinin ödentileri,

 

3-   Vakfa ait taşınır veya taşınmaz mal varlıklarının gelirleri,

 

5-    Fon ödentisi, vakıf bünyesinde kurulacak olan fonlardan faydalanmak isteyen vakıf üyelerinden,

yararlanmak istedikleri her fon için ayrı bir fon ödentisi her ay başında muntazam olarak alınır. Ödentilerin  miktarları, tahsili ve buna ilişkin diğer hususlar iş bu vakıf senedine dayanılarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

VAKIF ÜYELİĞİ

 

                        MADDE 7- Vakfa üye olabilmek için:

 

            d) Diyarbakır veya ilçeleri doğumlu olmak, Diyarbakır veya  ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak,

 

            e) Diyarbakır’daki öğrenim kurumlarından mezun olmak,

 

VAKIF ÜYELİĞİ

 

 

                        MADDE 7- Vakfa üye olabilmek için:

 

       (“d bendi” tek bir maddeden oluşurken 2 bende ayrılmıştır.)

d)    Diyarbakır veya ilçeleri doğumlu olmak,

 

e)    Diyarbakır veya ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak,

 

h) Vakıf Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek değerden az olmamak koşuluyla, vakıf amacına uygun hizmetler için bağışta bulunmak.

 

 

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

                        MADDE 9- Aşağıda belirtilen şekillerde vakıf üyeliği sona erer:

 

1-    İstifa,

 

2-  Ölüm,

 

3-  Vakfa üye olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sürekli olarak kaybetmesi,

 

4-  Sürekli olarak 6 ay üyelik aidatının ödenmemesi,

 

5-  Vakıf amacına aykırı tutum, davranış ve hareketleri nedeni ile üyelikten çıkarılma cezası alması.

Vakıf üyeliğinin sona ermesine kadar üyelerin aidat vecibeleri devam eder

 

Onur Kurulu kararı ile vakıf üyeliğinden çıkarılanların, tekrar vakfa üye olabilmeleri mümkün değildir. Haklarında bu kurulca verilmiş çıkarılma cezası kararı olanlar, müteakkip ilk Kurucular Kuruluna itiraz edebilirler. Kurucular Kurulunun bu konudaki kararı kesindir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

                        MADDE 9- Aşağıda belirtilen şekillerde vakıf üyeliği sona erer:

 

6-  Bu senette ve ilgili yönetmeliklerde veya Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen vecibeleri yerine getirmemekte ısrar edenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararıyla sona erer. Aynı zamanda istifa eden ve ölen üyelerin ödenmiş olan aidatları geri ödenmez.

 

            KURUCULAR KURULU

 

MADDE 11- Kurucular Kurulu vakfın kurucuları, vakıf merkezinde kayıtlı üyeler ile şubelerce her (50) elli üye için seçilecek bir delegeden oluşur.

 

A- Kurucular Genel Kurulu 2 yılda bir Ocak ayı içinde olağan olarak Ankara’da toplanır.

 

KURUCULAR KURULU

 

MADDE 11- Kurucular Kurulu vakfın en üst yetkili karar organıdır. Vakfın kurucuları, vakıf merkezinde kayıtlı üyeler ile şubelerce her (50) elli üye için seçilecek bir delegeden oluşur.

 

A- Kurucular Genel Kurulu 2 yılda bir Mart ayı içinde olağan olarak Ankara’da toplanır. Ayrıca:

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

                        MADDE 14- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

 

4- Vakfın mevcuduna katılan pay senetleri, tahviller ve bunların kuponlarının ve her türlü kıymetli evrakı ile maddi değer taşıyan hakları, telif haklarını ve intifa ile sükna dahil her türlü mülkiyetten gayri - aynî hakları devir ve satın almak, başkalarına devretme veya  bunlar üzerinde her türlü teminat işlemlerini ve diğer hukuki tasarrufları yapmak,

 

6- Vakfın ve vakfa bağlı işletme ve kurumların yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Genel Kurula sunmak,

 

9- Vakıfta çalışan personele, imza yetkisi tanınacak olanlara verilecek yetki sınırlarını tespit etmek,

 

 

16- Bütçedeki tahsisatlar arasında aktarma yapmak,

 

 

 

 

 

 

 

            YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 

                        MADDE 14- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

4- Vakfın mevcuduna katılan pay senetleri, tahviller ve bunların kuponlarının ve her türlü mülkiyetten gayri - aynî hakları devir ve satın almak, başkalarına devretme veya  bunlar üzerinde her türlü teminat işlemlerini ve diğer hukuki tasarrufları yapmak,

 

6-    Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli gördüğü tüm tedbirleri almak ve gerekirse bu amaçla çalışma komisyonları kurmak,

 

9- Vakıfta çalışan personelden imza yetkise tanınacak olanlara verilecek yetki sınırlarını tesbit etmek,

 

16- Bütçedeki tahsisatlar arasında aktarma yapmak, vakıf gelirlerinin sarfına ilişkin kararlar almak, kurulacak fonlara vakıf gelirlerinden ayrılacak payları belirlemek,

 

 

 

            VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

 

MADDE 20- Vakıf Kurucular Genel Kurulu yapılacak incelemeler sonunda vakfın amacına ulaşamayacağı ve yapılan çalışmalardan yarar sağlanamayacağı anlaşılır ise vakfın feshine karar verilebilir.

            Tasfiye kararı verilmesi halinde genel kurulca 5 kişilik tasfiye kurulu seçilir. Bu kurul tasfiye sonucunu bir raporla belirterek kurucular genel kurulunun tasfiye hesaplarını onaylamasından sonra vakfın mal varlığı ile ilgili tüzüğün 33. Maddesine göre amaca en yakın başka bir vakfa devrine karar verir. Fesih ve tasfiye kararları vakıf üyelerinin ¾’ünün olumlu oyu ile verilebilir.

 

 

            VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

 

 

MADDE 20- Vakıf Kurucular Genel Kurulu yapılacak incelemeler sonunda vakfın amacına ulaşamayacağı ve yapılan çalışmalardan yarar sağlanamayacağı anlaşılır ise vakfın feshine karar verilebilir.

 

Tasfiye kararı verilmesi halinde Genel Kurulca 5 kişilik tasfiye kurulu seçilir. Bu kurul tasfiye sonucunu bir raporla belirterek Kurucular Genel Kurulu’nun tasfiye hesaplarını onaylamasından sonra vakfın mal varlığını Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında ilgili tüzüğün 33. Maddesine göre amaca en yakın başka bir vakfa devrine karar verir. Fesih ve tasfiye kararları vakıf üyelerinin ²/3ünün olumlu oyu ile verilebilir.

 

 

34. yıl

Kurulum : MaxiAVM