34. yıl
Adana Şube

     
Antalya Şube

     
Diyarbakır Şube

     
Eskişehir Şube

     
İstanbul Şube

     
Mersin Şube

     

 

Vakıf Senedi

34

DİYARBAKIR TANITMA KÜLTÜR 
VE YARDIMLAŞMA VAKFI 
“DİTAV” 

SENEDİ 


KURULUŞ: 

MADDE 1- Aşağıda adları yazılı kişiler, Türk Medeni Kanunu’nun 73 ve müteakip maddelerine uygun olarak tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurmuşlardır. 

Kurucularımız:

DİYARBAKIR TANITMA KÜLTÜR
VE YARDIMLAŞMA VAKFI
“DİTAV”

SENEDİ 

 

 KURULUŞ:


MADDE 1- Aşağıda adları yazılı kişiler, Türk Medeni Kanunu’nun 73 ve müteakip maddelerine uygun olarak tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurmuşlardır.

Kurucularımız

VAKFIN ADI 


MADDE 2- Vakfın Adı “DİYARBAKIR TANITMA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI”dır. Kısaltılmış adı “DİTAV”dır. 
VAKFIN ADRESİ 

MADDE 3- Vakfın Merkezi, Ankara-Çankaya Büklüm Sokak, 47/6’dır. Yetkili mercilerin izni ile Yönetim Kurulunca uygun görülecek illerde vakıf şubeleri açılabilir.

VAKFIN AMACI 

MADDE 4- Vakfın mali gücü oranında: 
Diyarbakır ilini tarih ve kültür yapısı ile tanıtmak, 

Her türlü tarihi eserlerini korumak, güzelleştirmek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasının sağlanması konusunda ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile temaslarda bulunmak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 

Diyarbakır ve yöresinin kültür ve sanat hareketlerini izlemek ve bu konuda yöreye hizmet götürmek, 

Bölgeyi tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtmak, bunun için gerekli yayınlarda bulunmak, amaca yönelik konferanslar, sanat söyleşileri, bölgenin tarihi ve turistik yapısını ortaya koyabilecek sergilere, fuarlara ve festivallere katılmak ve düzenlemek, bu konuda daha önce yayınlanmış eserlerden yararlanmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

Yöre ile ilgili folklor hareketlerini tarihi yapısı içinde incelemek, gerçek benliğinin saptırılmaması sureti ile bunların tanıtılmasını sağlamak, bu konuda çalışmalar varsa izlemek, desteklemek ve çalışmalar yapmak, ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ilişkileri sürdürmek, 

Milli Eğitim politikası doğrultusunda bölge sakinlerinden veya vakıf üyelerinden olan, durumları ve çalışmaları ülke açısından takdirle izlenenlere eğitim, öğretim, sanat, kültür ve bilimsel çalışmaları konusunda her türlü dayanışma ve yardımı sağlamak ve öğrenim bursu vermek, 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sermayeyi oluşturmak, yardım amacına yönelik ekonomik işletmeleri kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, hisse senetleri satın almak, vakfın mal varlığını artırmak amacıyla diğer teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak veya devralmak yoluyla işletmek veya işlettirmek suretiyle gelir sağlamak, 

Vakıf üyelerinin dinlenmek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü taşınmaz mal ve tesislerin inşa, satınalma, kiralama, işletme veya işlettirmek.

VAKFIN VARLIĞI 

MADDE 5- Vakfın mal varlığı, vakfa ödenmiş 20.000.000 TL. ( yalnız yirmi milyon lira)’dir. Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ek olarak taşınır veya taşınmaz mallar ile her türlü hakları ve bir mal varlığının tamamını yada bir bölümünü her türlü yasal ve özel işlemle edinebilir. VAKFIN GELİRLERİ 

MADDE 6- Vakfın gelirleri şunlardır: 
Vakıf üyelerinin ödentileri, 

Her türlü bağışlar, 

Vakfa ait taşınır veya taşınmaz mal varlıklarının gelirleri, 

Vakıf işletme gelirleri, 

Fon ödentisi, vakıf bünyesinde kurulacak olan fonlardan faydalanmak isteyen vakıf üyelerinden, yararlanmak istedikleri her fon için ayrı bir fon ödentisi her ay başında muntazam olarak alınır. Ödentilerin miktarları, tahsili ve buna ilişkin diğer hususlar iş bu vakıf senedine dayanılarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Vakıf faaliyetlerinden doğan gelirler.

VAKIF ÜYELİĞİ 

MADDE 7- Vakfa üye olabilmek için: 
T.C. vatandaşı olmak, 

Medeni hakları kullanmakta kısıtlı olmamak, 

18 yaşını bitirmiş olmak, 

Diyarbakır veya ilçeleri doğumlu olmak, 

Diyarbakır veya ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak, 

Diyarbakır’daki öğrenim kurumlarından mezun olmak, 

Diyarbakır’da yerleşmiş olmak, 

Vakıf Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek değerden az olmamak koşuluyla, vakıf amacına uygun hizmetler için bağışta bulunmak.

ÜYELERİN HAK VE VECİBELERİ 

MADDE 8- Vakfa üye olmak isteyenler Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunurlar. Kurulca üyeliği kabul edilenler giriş aidatlarını ödedikleri tarihten itibaren vakfın üyesi olurlar. Üyelik talebi reddedilenler bu tarihten sonra yapılacak ilk Kurucular Kuruluna itiraz hakları vardır. Bu kurulun kararı kesindir. 

Bu senet hükümleri veya ilgili mevzuat gereğince vakıf üyesi olabilme şartını geçici olarak kaybeden üyelerin, bu durumları ortadan kalktığı tarihten itibaren herhangi bir işleme ihtiyaç kalmaksızın üyelikleri devam eder. 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 

MADDE 9- Aşağıda belirtilen şekillerde vakıf üyeliği sona erer: 
İstifa, 
Ölüm, 
Vakfa üye olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sürekli olarak kaybetmesi, 
Sürekli olarak 6 ay üyelik aidatının ödenmemesi, 
Vakıf amacına aykırı tutum, davranış ve hareketleri nedeni ile üyelikten çıkarılma cezası alması,vakıf üyeliğinin sona ermesine kadar üyelerin aidat vecibeleri devam eder 
Bu senette ve ilgili yönetmeliklerde veya Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen vecibeleri yerine getirmemekte ısrar edenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararıyla sona erer. Aynı zamanda istifa eden ve ölen üyelerin ödenmiş olan aidatları geri ödenmez. 
Onur Kurulu kararı ile vakıf üyeliğinden çıkarılanların, tekrar vakfa üye olabilmeleri mümkün değildir. Haklarında bu kurulca verilmiş çıkarılma cezası kararı olanlar, müteakkip ilk Kurucular Kuruluna itiraz edebilirler. Kurucular Kurulunun bu konudaki kararı kesindir. 
VAKFIN ORGANLARI 


MADDE 10- Vakfın Organları: 
Kurucular Kurulu, 
Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu, 
Onur Kurulu’dur. 
KURUCULAR KURULU 

MADDE 11- Kurucular Kurulu vakfın en üst yetkili karar organıdır. Vakfın kurucuları, vakıf merkezinde kayıtlı üyeler ile şubelerce her (50) elli üye için seçilecek bir delegeden oluşur. 
Kurucular Genel Kurulu 2 yılda bir Mart ayı içinde olağan olarak Ankara’da toplanır. Ayrıca: 
Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla, 

Vakıf Denetleme Kurulu üyelerinin müştereken yazılı talepleri ile, 
Kurucular Kurulu üyelerinin ²/3’ünün yazılı talepleriyle olağanüstü toplanır, 
(2) ve (3) numaralı bentlerdeki talebin yerine getirilmesi için toplantıyı gerekli kılan sebeplerin ve gündeme koyulacak hususların talep yazısında belirtilmesi gereklidir. Yönetim Kurulu, usule uygun talepler üzerine Kurucular Kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır. 

Yönetim Kurulu, Olağan Kurucular Kurulu için hazırlayacağı çalışma raporu, yıllık bilanço ve bütçe tekliflerini, var ise senet ve yönetmelik değişiklikleri tekliflerini, Olağanüstü Kurucular Kurulu için toplantı gerekçesini, toplantıların gün, saat, yer ve gündemini toplantıdan en az (10) on gün önce kurul üyelerine yazılı olarak bildirir ve aynı şekilde on gün önce mahalli günlük gazetelerden birinde ilan ettirir. 
Kurucular Genel Kurulu toplantısının yapılabilmesi için Kurucular Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması gerekir. Bu çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı en az bir hafta sonra Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asıl üyelerinin iki katının bir fazlasından az olmamak üzere toplantıya katılan üyeler ile toplanır. 
Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Kurucular Kurulu başkanının oyunun bulunduğu taraf kararı kabul edilmiş olur. Ancak; vakıf amacına uygun olmak üzere vakıf senedi tadili veya vakfın fesih ve tasfiyesi Kurucular Genel Kurulu toplantısına katılan üyelerin ¾ çoğunluğu ile kararlaştırılabilir. Üyelerin 1 ( bir) oy hakları vardır ve oyları bizzat kullanırlar. Kurucular Genel Kurulunda ancak gündemdeki maddeler görüşülebilir. Toplantıda mevcut Kurul üyelerinin ¹/10 ‘unun teklif ettiği hususların gündeme ilavesi ve görüşülmesi Kurucular Genel Kurulu kararına bağlıdır. 
Kurucular Genel Kuruluna katılacak üyeler, üye listesini imzalamak suretiyle toplantı salonuna alınırlar. Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bu kurulun diğer bir üyesi tarafından, bu listelerdeki imza ve salonda hazır bulunanlarla aranan çoğunluğun temin olunması halinde toplantı açılır. Açılıştan sonra Kurucular Genel Kurulu toplantıyı yönetmek için üyelerden bir başkan ve iki katip başkanlık divanı olarak seçer. Kurucular Kurulunda seçimler hariç aksine karar verilmedikçe oylamalar açık olarak yapılır. Toplantı tutanak ve kararları başkanlık divanınca imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 12- Kurucular Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asıl ve yedek üyelerini seçmek, 
Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporu, bilanço, bütçe teklifi ile diğer teklifleri ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve bütçe konusunda karar vermek, 
Yönetim ve Denetleme kurullarını ibra etmek veya haklarında kanuni kovuşturma yapılmasına karar vermek, 
Vakıf senedi veya yönetmelik değiştirilmesini kararlaştırmak, 
Vakfın fesih, tasfiye veya diğer bir vakıfla birleşmesini kararlaştırmak, 
Yönetim Kurulu’nun vakıf üyeliğine kabul edilmeme veya Onur Kurulunca üyelikten ihraç nedeniyle yapılacak itirazlar konusunda karar vermek, 
Vakıflar birliği veya benzeri ülke çapında kurulacak üst kuruluşlara iştirak kararı vermek, 
Kanuni sınırları aşmamak üzere, vakıf üyelerinin giriş ve aylık aidatlarının yıllık artışlarına karar vermek, 
Vakıf işletmeleri kurulmasına karar vermek, 
Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. maddesine göre,Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınarak üyelerinin dinlenme ihtiyaçlarını temin etmek üzere kamp, dinlenme evi, misafirhane, lokal ve pansiyonlar inşa ettirmek, satın almak, kiralamak veya mevcut bir tesisle anlaşma yapmak, işletmek veya işlettirmek üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
Mevzuatın ve vakıf senedinin Kurucular Genel Kuruluna verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

YÖNETİM KURULU 

MADDE 13- Vakfın Yönetim Kurulu 11 kişiden oluşur. Vakfı bu kurul yürütür. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için Kurucular Genel Kurulunca 11 asıl ve 11 yedek olmak üzere gizli oyla Kurucular Kurulu üyeleri arasından seçilir. 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında gizli oyla bir genel başkan, bir genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. 

Üst üste 3 veya 1 yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, bu suretle veya istifa yahut başka bir suretle boşalan asıl üyeliğe yedek üye listesinden sıra ile üye çağrılır. Yedek üyelerin tümünün çağrılmasına rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı 11 üyeden aşağı düştüğü takdirde Olağanüstü Kurucular Genel Kurulu toplantısı yapılarak eski yönetim kurulunun kalan süresinin tamamlamak üzere yeni yönetim kurulu seçilir. 

Başkanın bulunmadığı toplantılarda yönetim kuruluna genel başkan yardımcısı, onun da yokluğunda genel sekreter başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. Kurul, genel başkanın, üyelerin üçünün yazılı isteğiyle tespit edilmiş mutat toplantılar dışında da toplanır. Toplantılar ve kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır, üyeler kararlarda çekimser kalamaz. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş olur. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 14- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
Vakfın yıllık bütçe tasarısını, bilanço ve çalışma raporunu hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak, 
Kurucular Genel Kurulunca onanmış bütçeyi ve kurulca verilmiş kararları uygulamak, 
İlgili tüzüğün 36.maddesine göre Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınması kaydıyla, vakfın amacına uygun olarak ve yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere taşınmaz malları satın almak, satmak kiraya vermek, kiralamak, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü teminat işlemlerini ve hukuki tasarrufları yapmak, 
Vakfın mevcuduna katılan pay senetleri, tahviller ve bunların kuponlarının ve her türlü mülkiyetten gayri - aynî hakları devir ve satın almak, başkalarına devretme veya bunlar üzerinde her türlü teminat işlemlerini ve diğer hukuki tasarrufları yapmak, 
Her türlü ortaklıklar kurmak, işletmek, işlettirmek veya kurulmuş ortaklıklara katılmak veya ortaklıklardan ayrılmak kararı almak ve bu ortaklıklar nezdinde vakıf temsilcileri seçmek, 
Vakfın ve vakfa bağlı işletme ve kurumların yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Genel Kurula sunmak, 
Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli gördüğü tüm tedbirleri almak ve gerekirse bu amaçla çalışma komisyonları kurmak, 
Vakıf senedi hükümlerinin uygulama şekli ve esaslarının detaylarını gösterecek Yönetmelikleri hazırlayarak Kurucular Genel Kurulu’nun onayına sunmak, 
Vakıfta çalışan personelden, imza yetkisi tanınacak olanlara verilecek yetki sınırlarını tespit etmek, 
Vakıfta çalışacak personeli tayin etmek, bunların ücretlerini belirlemek ve gerektiğinde görevlerine son vermek, 
Vakıf senedi değişiklik taslağını hazırlamak ve kurucular kurulunun onayına sunmak, 
Vakıf senedinin amaçlarla ilgili hükümlerini uygulanmasını sağlamak ve bu konudaki eser ve kişileri seçmek, 
Vakfı her türlü yargı organları ile idari mercilerde ve kişiler karşısında temsil etmek, gerektiğinde dava icra takibi açmaya ve takibine karar vermek ve temsilen veya vekâleten uygulanmasını sağlamak, 
Üyelerin dinlenme ihtiyaçlarını temin etmek üzere kamp, dinlenme evi, misafirhane, lokal, pansiyonlar inşa ettirmek, satın almak, kiralamak veya mevcut bir tesisle anlaşma yapmak, işletmek veya işlettirmek, 
Vakfa üye alınmasına, üyelikten çıkarmaya karar vermek, Onur Kuruluna üyelikten çıkarma teklifinde bulunmak, 
Bütçedeki tahsisatlar arasında aktarma yapmak,vakıf gelirlerinin sarfına ilişkin kararlar almak, kurulacak fonlara vakıf gelirlerinden ayrılacak payları belirlemek, 
Geçici görevle başka yerlere gönderilen Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleriyle, vakıf personeline veya delege üyelere verilecek yolluk miktarlarını tespit etmek, 
Şubelerin yıllık çalışma programlarını onaylamak, bu programların uygulanmasını takip ve denetlemek. 
MADDE 15- Şubelerin kurulması veya kapatılması, yönetim ve çalışma şekilleri çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

DENETLEME KURULU 

MADDE 16- Vakfın denetimi 3 kişilik bir Denetleme Kurulunca yerine getirilir. Denetleme Kurulu, 2 yıl için Kurucular Genel Kurulunca 3 asıl, 3 yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Üst üste iki denetime katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer ve sıradan yedek üye çağrılır. 

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 17- Bir başkan ve iki üyeden oluşan Denetleme Kurulu, bu vakıf senediyle ilgili kanunlar ve Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlere ait deneticilere verdiği görevleri yapmakla yükümlü, aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludur. 

Denetleme Kurulu 4 ayda bir defa Yönetim Kuruluna yapmak zorunda oldukları denetim raporunu verir. Her yıl vakfın işlemleri, mali durumu vesair hususları hakkında bilanço çıkardıktan sonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdür. Ayrıca bu kurul son iki yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu da Kurucular Genel Kuruluna tevdi edilmek üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce Yönetim Kuruluna verir. 

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulunun iki yıllık görev süresi içerisinde yeniden seçime gidilmesi halinde Denetleme Kurulunun da görevi sona erer. Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun da seçimi yapılır. 

ONUR KURULU 

MADDE 18- Onur Kurulu 2 yıl için genel kurulca 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere gizli oyla seçilir. Üstüste 3 toplantıya katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer ve yerine sıradan yedek üye çağrılır. 
ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 19- Bir başkan ve iki üyeden oluşan Onur Kurulu vakıf amacına aykırı tutum, davranış ve harekette bulunan, vakfa karşı görevlerini yapmayan, vakıf mal ve tesislerine zarar veren, vakfı maddi veya manevi zarara uğratan üyeler hakkında, Yönetim Kurulunun yazılı başvurusuna istinaden uyarma, kınama veya vakıf üyeliğinden çıkarma cezası ile cezalandırma görev ve yetkisindedir. 


VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ

Tasfiye kararı verilmesi halinde Genel Kurulca 5 kişilik tasfiye kurulu seçilir. Bu kurul tasfiye sonucunu bir raporla belirterek kurucular genel kurulunun tasfiye hesaplarını onaylamasından sonra vakfın mal varlığını “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında İlgili Tüzüğün” 33. Maddesine göre amaca en yakın başka bir vakfa devrine karar verir. Fesih ve tasfiye kararları vakıf üyelerinin ²/3’ünün olumlu oyu ile verilebilir. 

MADDE 20- Vakıf Kurucular Genel Kurulu yapılacak incelemeler sonunda vakfın amacına ulaşamayacağı ve yapılan çalışmalardan yarar sağlanamayacağı anlaşılır ise vakfın feshine karar verilebilir.

YÖNETMELİK 

MADDE 21- Vakfın yönetimi vakıf senedi hükümlerinin uygulama şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Kurucular Genel Kurulunca onaylanacak yönetmeliklerde gösterilir.

YÜRÜRLÜK 

MADDE 22- Bu vakıf senedinde yazılı hükümler tasdik ve tescil işleminin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girer. 
GEÇİCİ YÖNETİM- DENETLEME- VE ONUR KURULLARI 

GEÇİCİ MADDE 1- Vakıf senedinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içerisinde yapılacak vakfın ilk Kurucular Genel Kurulunca yeni Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları seçilip görevlerine başlayıncaya kadar aşağıda isimleri yazılı şahısların belirtilen kurullardaki yönetimleri kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU 

Şevket BEYSANOĞLU 
Reşit orhan İZGÜ 
Rasim Umur DİCLELİ 
Recep TAN 
Arıkan ÖZDEMİR 
Selahattin TAN 
Mehmet İÇKALE 
Recep ACAY 
Mehmet AKBUĞA 
Suzan YILMAZ 
Feyza ERGUN 


GEÇİCİ DENETLEME KURULU GEÇİCİ ONUR KURULU 
KAYA ÖZSEZGİN NESİL BÜYÜKPAMUKÇU 
HAYDAR AKBİLGİÇ CAHİT ÖZGİRAY 
MÜMTAZ DOĞAN KOTANOĞLU ESMA UYGUR 

TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULU BULUNAN DİYARBAKIR TANITMA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI’NIN (DİTAV) YURT İÇİNDE ŞUBE-TEMSİLCİLİK-İRTİBAT BÜROSU VE BENZERİ ADLARLA BİRİM AÇMASI, BUNLARIN ÇALIŞMASI, DENETLENMESİ VE KAPATILMASIİLE İLGİLİ YÖNETMELİK 

1.BÖLÜMAMAÇ,KAPSAM,DAYANAKAMAÇ VE KAPSAM 

MADDE 1- Bu yönetmelik Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulu bulunan Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nın şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzeri adlarla merkez dışında yurt içinde açacağı şubelerin, çalışması ve kapatılması esaslarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK 

MADDE 2- Bu yönetmelik Türk Medeni Kanununun 12 Eylül 1991 tarih ve 20989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişik hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 11.maddesi ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı resmi senedinin 15. ve 21. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. 2.BÖLÜM 


BİRİMLERİN AÇILIŞI, ADLARI,GÖREV VE YETKİLERİ 

ŞUBELERİN AÇILIŞI 

MADDE 3- Vakfın şube açabilmesi, ön girişimlerin ve yapılan etkinliklerin Vakıf Senedindeki amaca uygunluğunun Yönetim Kurulunun kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 
MADDE 4- Vakıf Şubesinin açılabilmesi için yönetim ve denetim birimlerinde görev alacak kişilerin kimlikleri, adresleri, vakıf üyeliğine yasal engel durumlarının bulunmadığını gösteren belgenin Vakıf Genel Merkezine gönderilmesi gerekir. 

MADDE 5- Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şube açılışı için yapılacak müracaatlarda; 
Genel Merkez Yönetim Kurulunun şube açma kararı, 
Şubede görev alacak şahısların ikişer nüsha; 
Nüfus cüzdanları sureti ve vesikalık fotoğraf, 
İkametgâh belgesi. 
Savcılıktan alınmış sabıka kaydı, müracaat dilekçesine eklenir. 
MADDE 6- Vakıflar Genel Müdürlüğünce izin verilmeden şube faaliyette bulunamaz. İzinsiz faaliyette bulunan şubenin işlemleri geçersizdir.

ŞUBELERİN ADI: 

MADDE 7- Vakıf şubeleri her türlü işlerinde vakfın isminin sonuna bulundukları il veya ilçenin ismi ile şube ifadesini eklemek suretiyle kullanırlar. 
ÖRNEK: 
DİYARBAKIR TANITMA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI……………ŞUBESİ 

HABERLEŞME 

MADDE 8- Şubeler, Vakıf Genel Merkeziyle doğrudan, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer makamlarla Vakıf Genel Merkezi aracılığıyla yazışma yaparlar. Şube yazılarını Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı veya şube sekreteri imzalar. 
ŞUBELERLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 9- Şubeler, bulundukları yerde vakfı temsil ederler. 
Şube Yönetim Kurulu en az 7, en çok 11 kişiden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye belirlenir. 
Şubeyi Yönetim Kurulu yönetir. 
Şube Yönetim Kurulu gizli oyla bulunduğu ildeki vakıf üyeleri arasından seçilir. 
Şube Yönetim Kurulu seçim sonrası ilk toplantıda kendi aralarından gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye seçer. 
Şube Yönetim Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra resmen görevine başlamış sayılır. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. İstifa, nakil ve ölüm hallerinin dışında Şube Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri devam eder. 

Şube Yönetim Kurulunun çalışmaması veya üyelerden birinin veya bir kaçının yönetim çalışmalarını aksatması halinde, Genel Yönetim Kurulu veya Genel Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği 3 kişilik bir kurulun vereceği rapor doğrultusunda veya Şube Yönetim Kurulu başkanının teklifi üzerine Vakıf Genel Merkez Yönetim Kurulunca bu kişilerin,Başkanın veya kurulunun tamamının görevden alınmasına karar verilebilir. 

Şube Yönetim Kurulunun toptan istifası veya görevden alınması halinde veya yeni Şube Yönetim Kurulunun teşkili imkânı bulunamaması durumunda, Genel Merkez Yönetim Kurulunca geçici şube Yönetim Kurulu oluşturulur. En geç altı ay içerisinde vakıf senedi hükümleri çerçevesinde Şube Yönetim Kurulu teşkil edilir. 

Şube Yönetim Kurulları Üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Karar; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu sonucu belirler. 

Şube Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, noterden tasdikli karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Şube Yönetim Kurulu üyesi olup, 

Üst üste 3 toplantıya ve 1 yıl içinde toplam 6 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği düşer. 

Şube Yönetim Kurulu her yılın Kasım ayının son günü Vakıf Genel Merkezinin elinde olacak şekilde bir sonraki yılın tahmini bütçesini Genel Merkeze gönderir. 

Vakfın Resmi Senedinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere; Vakıf Resmi Senedi,Yönetmelikleri,Yönergeleri ve Genelgeleri doğrultusunda faaliyette bulunur 

Vakfın Resmi Senedi,Yönetmelikleri,Yönergeleri ve Genelgeleri, dosyada muhafaza edilerek istenildiği takdirde Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerine ibraz edilir. 

Şube Yönetim Kurulunun Başkan ve Üyeleri, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Resmi Senedi ve Yönetmelikleri hükümleri ile çalışma Yönergeleri, yürürlükteki yasa ve tüzüklere uymak, basiretli bir idareci gibi davranmak zorundadırlar. 

Şubelerin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Faaliyetlerini Vakıf Genel Merkezi adına yürütürler. Şubelerin bütün mal varlıkları Diyarbakır Tanıtma,Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Merkezine aittir. 

Şubeler, Genel Merkezin izni olmaksızın kendi başlarına bağış veya satın alma yolu ile gayri menkul edinemezler.Vakfın taşınmazları üzerinde Genel Merkezden yetki almaksızın tasarrufta bulunamazlar. Şubelerin vakıf taşınmazları üzerinde tasarrufları Genel Merkezden alacakları yetki ile sınırlıdır. 

3. BÖLÜMŞUBELERİN GÖREV,YETKİ VE SORUMLUKLARI GÖREV-YETKİ VE SÜRESİ MADDE 10- Şube Yetkilileri, 
Yönetim Kurulları şubenin Vakıf Senedine ve Yönetmeliğine uygun her türlü faaliyetleri düzenler,karar verir ve yürütürler. 
Şube, hesaplarında bulunan paraları Diyarbakır Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Merkezince verilen yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla, Vakfın Resmi Senedi ve bu yönetmelik esaslarına uygun şekilde harcarlar (Şartlı bağışlar mutlaka şartlarına uygun şekilde yapılır). 
Vakıf emlaki üzerinde, Genel Merkezce verilen yetki sınırları içinde tasarruf edilir. Bunların inşa edilmesi, değerlendirilmesi, kiraya verilmesi, onarım ve bakımı ile ilgili işleri yürütürler. 
Şubeye yapılan aynî ve nakdî bağışları sağlamak için her türlü çalışmaları yaparlar. (Yurtdışında nakdi bağış sağlama faaliyetleri ancak Vakıf Genel Merkezi ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile yapılabilir.) 
Satın alınması veya bağış kabulü, Vakıf Genel Merkezince teklif edilecek taşınmazlarla ilgili işlemlerin ön hazırlıkları şubece yapılır. Bu işlem Vakıf Genel Merkezinden alınacak yetkiye göre sonuçlandırılır. Şubede görevlendirilecek (DİTAV) personelini, bu personele ödenecek ücretin tespitini ve personelin çalışmaları ile ilgili esasları vb. işlemleri, Vakıf Genel Merkezince hazırlanan esaslara göre düzenlerler. 
Gerek kadrolu,gerekse geçici olarak çalıştırılacak şube personelinin her türlü sözleşme, işe giriş, ücret ve ücrete ait yasal kesintiler (vergi,SSK primi gibi), işten ayrılış işlemlerini ilgili yasa ve Vakıf Genel Merkezince tespit edilecek esaslara göre düzenlerler. 
ŞUBELERDE DEVİR VE TESLİM İŞLEMLERİ 

MADDE 11- Şube yönetim kurulları, şubeye ait para,çek karnesi,banka hesap cüzdanı, muhasebe defter ve kayıtları, karar defteri, dosya, makbuz vs. gibi tüm evrak ve eşyayı yetkili kılınanlara teslim etmeden görevden ayrılamazlar. 

Devir teslim tutanakları 4 (dört) nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın aslı Vakfın Genel Merkezine gönderilir. Bir nüsha şube dosyasında saklanır, diğer iki nüsha ise devreden ve devralanda kalır. 

4.BÖLÜM ŞUBE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

HARCAMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

MADDE 12- Şube Yönetim Kurulu kararı olmaksızın şube hesabından hiçbir harcama yapılamaz, yardımda bulunulamaz. Harcamalar şubeyi temsilen çift imza ile olur. 
Ödeme yapılırken mahsup fişine, o dönemle ilgili Şube Yönetim Kurulu kararının tarih ve sayısı yazılır. Bütün harcamalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen (fatura, perakende satış fişi, gider pusulası, müstahsil makbuzu, bordro gibi ) belgelerle yapılır. 

Şubelerin harcama yetkilerinin sınırı, her yıl Genel Merkezce tespit edilerek şubelere bildirilir. Şubelerin bu sınırı aşan harcamaları için önceden Genel Merkezden yetki alması şarttır. Aksi takdirde, yetkisiz harcama yapanlar hakkında Genel Merkezce soruşturma açtırılır. Soruşturma sonucuna göre ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. 

ŞUBELERDE MUHASEBE İŞLEMLERİ 

MADDE 13- Şubelerin mali işlemleri Genel Merkez muhasebe servisince muhasebeleştirilir. 
Şubeler bünyelerinde, kasa defteri ile beraber tüm tediye ve tahsilatları gösteren ve iki nüsha tanzim edilen kasa föylerini tutarlar. Her ayın sonu itibariyle kasa föylerinin birinci nüshaları ve ekleri belgelerin asıllarını muhasebeleştirilmek üzere,en geç ertesi ayın 10’una kadar Genel Merkeze gönderirler. 

Şubeler yapmış oldukları tahsilatları, Genel Merkezce açılan banka şubelerinde takipederler. Şubelerin nakit ihtiyaçları da her ay yapılan istek doğrultusunda Genel Merkezce karşılanır. 

ŞUBELERİN HESAPLARI VE HARCAMA ŞEKİLLERİ 

MADDE 14- Vakıf şube paraları, Genel Merkezce açtırılan Devlet Bankalarında veya Vakıf Bank şubelerinde muhafaza edilir. Vadesiz hesaplarda para tutulmayacaktır. Paralar vadeli hesaplarda veya repo olarak değerlendirilecektir. 


Bankalardan aylık ve yıl sonu ekstireleri alınacak ve bu ekstireler dosyada muhafaza edilecektir. Şubeler kasalarında ihtiyaçları doğrultusunda Genel Merkezce tesbit edilecek limitler dahilinde para bulundururlar. 

SATINALMALAR 

MADDE 15- Şubeler, Genel Merkez Yönetim Kurulunun her yıl belirleyeceği parasal limiti aşmamak koşuluyla, her türlü hizmet ve malzemelerin satın alınmasında; önce piyasa araştırması yaparlar ve yazılı teklifler alırlar. Daha sonra bu teklifler değerlendirilerek, gerekli görülüyorsa teklif sahiplerinden uygun görülenlerle pazarlık yaparlar. Neticede alımı kararlaştırılan mal ve hizmet satın alınır. ŞUBELERDE KULLANILACAK MAKBUZLAR 

MADDE 16- 
Şubeler her türlü makbuzu ve basılı evrakı Genel Merkeze hitaben yazılmış bir ihtiyaç yazısı veya bir kurye ile isterler. Genel Merkezce gönderilen makbuzla, makbuz kayıt defterine kayıt edilir. Şubenin makbuz zimmeti bu defterden kontrol edilir. 
Şubeler makbuz bastıramaz. Her çeşit bağış için Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen makbuz kesilir, bağış yapana makbuzun aslı verilir. Kullanılan makbuzlar dolduğunda makbuz dip koçanları bir tutanağa eklenerek, tutanakta makbuzun başlangıç ve bitiş sıra no ları ve makbuzlar, alınan para tutarı belirtilmek suretiyle Genel Merkeze gönderilir.

AYNÎ BAĞIŞLARIN KABULÜ 
MADDE 17- Her türlü aynî bağış, vakfın bağış makbuzu karşılığı kabul edilir. Bunlardan demirbaş niteliğinde olanlar Demirbaş Eşya Defterine yazılır.

HESAP DÖNEMİ 
MADDE 18- Vakıflar muhasebesinde, hesap dönemi her yılın Ocak ayının ilk günü başlar. Aralık ayının son günü biter. Diğer bir ifadeyle şubelerin hesap dönemi bir takvim yılıdır. 
5.BÖLÜM 

DENETİM 
MADDE 19- Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) şubeleri, irtibat büroları ve temsilcilikleri Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Merkezin teftiş ve denetimine tabidir. 
TEFTİŞ VE DENETİM SONUÇLARI 

MADDE 20- Teftiş ve denetleme sonuçları, Genel Merkezce şubelerimize gönderilerek tespit edilen aksaklıkların giderilmesi istenir. Şubeler, görülen aksaklıkları süratle gidermek ve sonucu Genel Merkeze bildirmekle yükümlüdür. 
GÖREVLERİNDE KUSURLU GÖRÜLENLER 

MADDE 21- Yapılan teftiş ve denetim sonucunda kusurlu görülen şube Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile şube memurlarının, yolsuzlukları tespit edildiği takdirde sorumlular hakkında cezai, hukuki ve mali kovuşturma yapılması için gerekli yasal başvurular yapılır ve görevden uzaklaştırılır. 

ŞUBELERİN GEÇİCİ FAALİYETDEN ALIKONULMASI VE KAPATILMASI 

MADDE - 22- 
Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince veya Genel Merkezce görevlendirilen kişiler tarafından yapılan teftiş ve denetlemelerde iki yıl üst üste yetersiz görülen veya faaliyetlerinde vakıf senedine, mevzuata aykırı usulsüz işlemleri tespit edilen şubeler ile Teftiş ve denetim sonucu, tenkide alınan sonuçları yerine getirmeyen ve bir teftiş dönemi sonrasında da devam ettiren şubeler kapatılır. 
Şubeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile doğrudan yazışma yapamazlar, buna uymayan ilgililer görevden alınır veya şube kapatılır. 
Kapatılan şubelere ait evrak Vakıf Genel Merkezince teslim alınır. Ayrıca, şube sorumluları hakkında tespit edilen duruma göre yasal soruşturma için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gerekli duyuru yapılır. 

Geçici olarak kapatılan şubelerin yeniden açılması için kapatma tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi gerekir. Şubelerin yeniden açılması Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni ile olur. 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ÖDENECEK KATILMA PAYI 

MADDE 23- Bir vakfa bağlı şubelerin her birinde safi gelirlerin % 5’i teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödenir. 
MADDE 24- Bu yönetmelikte karşılığı olmayan konular; Vakıf Senedi, Vakıflar Kanunu ve Tüzüğü, Türk Medeni Kanunu ile ilgili sair mevzuata göre çözümlenir. 
MADDE 25- Bu yönetmeliği Genel Yönetim Kurulu uygular.

 

34. yıl

Kurulum : MaxiAVM