34. yıl
Adana Şube

     
Antalya Şube

     
Diyarbakır Şube

     
Eskişehir Şube

     
İstanbul Şube

     
Mersin Şube

     

 

Üye Alım Yönetmeliği

34

DİYARBAKIR TANITMA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI

( DİTAV )

ÜYE YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK

 

Amaç

Madde   1- Bu yönetmeliğin amacı; Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfına üye kaydedilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam   

Madde   2- İş bu yönetmelik, Vakfa üye olan tüm üyeleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde   3- Bu yönetmelik; Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma ( DİTAV ) Vakfı Senedine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

VAKIF ÜYELİĞİ

 

Madde   4- Vakfa üye olabilmek için;

a)    T.C. Vatandaşı olmak,

b)    Medeni hakları kullanmakta kısıtlı olmamak,

c)    18 yaşını bitirmiş olmak,

d)    Diyarbakır merkez veya ilçeleri doğumlu olmak,

e)    Diyarbakır’daki öğrenim kurumlarından birisinden mezun olmak,

f)     Vakıf Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek miktardan az olmamak koşulu ile vakıf amacına uygun hizmetler için bağışta bulunmak.

 

Madde   5- Vakfa üye olmak isteyenler; Vakıf Yönetim Kuruluna yazılı başvuru da bulunurlar. Kurulca üyeliği kabul edilenler giriş aidatlarını ödedikleri tarihten itibaren “ Vakıf Üye Defteri” ne kaydı yapılarak vakıf üyesi olurlar.

 

Madde   6- Üyelik isteği, kurulca ret edilenler, bu tarihten sonra yapılacak ilk genel kurul’a itiraz hakları vardır. Bu işlemler için genel kurulca verilen kararlar kesindir.

 

Madde   7- Vakıf senedi hükümleri veya ilgili mevzuat gereğince daha önce üyelik şartlarını yitiren üyelerin bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üye aidatlarını ödedikleri takdirde her hangi bir işleme ihtiyaç kalmadan üyelikleri devam eder.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

Madde   8- Aşağıda belirtilen şekillerde vakıf üyeliği sona erer.

a)    İstifa,

b)    Ölüm,

c)    Vakfa üye olabilmesi şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sürekli olarak yitirmesi, sürekli olarak altı ay üyelik aidatının ödenmemesi,

d)    Vakıf amacına aykırı tutum ve davranışları nedeniyle üyelikten çıkartılması cezası alması,

e)    İstifa eden, üyelikten çıkarılan ve ölen üyelerin ödenmiş olan aidatları geri ödenmez.

 

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 

Madde   9- İşbu Yönetmelik; Vakıf Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

 

 

YÜRÜTME

 

Madde   10- Bu yönetmelik hükümlerini; Vakıf Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

34. yıl

Kurulum : MaxiAVM